Search form

มาระโก int

ผู้​เชี่ยวชาญ​ตาง​พระคัมภีร์​หลาย​คน​หัน​ตวย​กั๋น​ว่า หนังสือ​ข่าวดี​ของ​มาระโก​ได้​เขียน​ขึ้น​ก่อน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​อื่นๆ เถิง​แม้​ว่า​หนังสือ​เล่ม​นี้​บ่ได้​บอก​ว่า​ใผ​เป๋น​ผู้​เขียน แต่​คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ยอม​ฮับ​ว่า​ผู้​ตี้​เขียน​คือ​มาระโก มาระโก​มี​แหม​จื้อ​นึ่ง​ว่า ยอห์น ต้าน​บ่ใจ้​อัครทูต แต่​ต้าน​ฮู้จัก​เปโตร​ผู้​เป๋น​อัครทูต​เป๋น​อย่าง​ดี เปโตร​ฮ้อง​ต้าน​ว่า​เป๋น​ลูก​ของ​เปิ้น (​1 เปโตร 5:13​) ตั้งแต่​สมัย​คริสตจักร​ยุค​แรกๆ คน​ถือ​ว่า​มาระโก​เขียน​สิ่ง​ตี้​ได้ยิน​จาก​เปโตร​เล่า​เถิง​พระเยซู คน​ส่วน​ใหญ่​กึ๊ด​ว่า​มาระโก​ได้​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 55 กับ​เป๋น​หนังสือ​ตี้​มัทธิว​กับ​ลูก๋า​เอา​มา​ใจ๊​เป๋น​แหล่ง​ข้อมูล​สำหรับ​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​ตี้​หมู่​เขา​ได้​เขียน​ไว้

คริสตจักร​ใน​ยุค​แรกๆ คน​เจื้อ​ว่า​มาระโก​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​หื้อ​ผู้เจื้อ​ใน​กรุง​โรม​กับ​ประเทศ​อิตาลี หนังสือ​ข่าวดี​ของ​มาระโก​ได้​เขียน​อธิบาย​เถิง​ธรรมเนียม​ของ​จาว​ยิว​หื้อ​กับ​ผู้เจื้อ​จาว​โรมัน​ตี้​ยัง​บ่ฮู้​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​หมู่​นั้น ต้าน​คง​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ขึ้น​ใน​กรุง​โรม

มาระโก​ได้​บันทึก​หลาย​อย่าง​ตี้​บอก​เถิง​ก๋าน​ไล่​ผี ก๋าน​ฮักษา​คน กับ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​อื่นๆ ตึง​หมด​นี้​ก็​แสดง​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า ก๋าน​ถูก​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​กับ​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระเยซู​ก็​แสดง​ว่า​พระองค์​ต๋าย​เปื้อ​หื้อ​กู้​คน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ ใน​บท​ตี้ 8:29 เปโตร​คน​ตี้​เป๋น​สาวก​ของ​พระเยซู​ยืน​ยัน​ว่า พระเยซู​เป๋น​พระคริสต์ ใน​บท​ตี้ 15:39 นาย​ร้อย​ทหาร​โรมัน​ก็​ยืนยัน​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า กำ​พยาน​ตึง​สอง​นี้​ก็​แสดง​หื้อ​หัน​ว่า​ตึง​จาว​ยิว​กับ​คน​ต่างจ้าด​ยอมฮับ​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระเจ้า​แต๊ๆ