Search form

มัทธิว 10:23

23ถ้า​เขา​ค่ำเข​ต้าน​ใน​เมือง​นี้ ก็​หื้อ​หนี​ไป​เมือง​ปู๊น เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ว่า ก่อน​ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​ไป​เยียะ​ก๋าน​หื้อ​แล้ว​จ๋น​ใคว่​กู้​เมือง​ของ​จาว​อิสราเอล บุตรมนุษย์​จะ​มา​แผว​ก่อน