Search form

มัทธิว 10:5

5เมื่อ​พระเยซู​ส่ง​สาวก​สิบ​สอง​คน​นี้​ออก​ไป ก็​สั่ง​ว่า “ห้าม​เข้า​หา​หมู่​คน​ต่างจ้าด กาว่า​เข้า​ไป​ใน​เมือง​ของ​หมู่​จาว​สะมาเรีย