Search form

มัทธิว 11:1

พระเยซู​ตอบ​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา

1เมื่อ​พระเยซู​สั่ง​หมู่​สาวก​ตึง​สิบ​สอง​คน​เรียบร้อย​แล้ว พระองค์​ก็​ออก​จาก​ตี้​หั้น​ไป​เตสนา กับ​สั่ง​สอน​ต๋าม​เมือง​ต่างๆ ใน​ต๋ำ​หมู่​แคว้น​กาลิลี