Search form

มัทธิว 11:11

11เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า บ่มี​ใผ​ตี้​ยิ่งใหญ่​เหลือ​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา แต่​คน​ตี้​เล็ก​หน้อย​ตี้​สุด​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์​นั้น ก็​ยัง​ใหญ่​เหลือ​ยอห์น​แหม​ก่อน