Search form

มัทธิว 11:25

คน​จะ​ได้​พักผ่อน​เมื่อ​มา​หา​พระเยซู

25แล้ว​พระเยซู​ก็​อู้​ว่า “ข้า​แต่​พระบิดา ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​ฟ้า​สวรรค์​กับ​แผ่นดิน​โลก ข้า​พระองค์​ขอ​สรรเสริญ​พระองค์ ย้อน​ว่า​พระองค์​ได้​ปิดบัง​เรื่อง​ต่างๆ หมู่​นี้ บ่หื้อ​ผู้​มี​ผญา​ปั๋ญญา ผู้​มี​ก๋าน​ศึกษา​ได้​ฮู้ แต่​ได้​เปิด​เผย​หื้อ​กับ​หมู่​คน​ตี้​ถ่อมใจ๋​เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​หน้อยๆ