Search form

มัทธิว 11:27

27แล้ว​พระองค์​ก็​อู้​กับ​คน​ตังหลาย​ว่า “พระบิดา​ได้​มอบ​สิทธิ​อำนาจ​เหนือ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​หื้อ​เฮา บ่มี​ใผ​ฮู้จัก​พระบุตร​นอก​จาก​พระบิดา บ่มี​ใผ​ฮู้จัก​พระบิดา​นอก​จาก​พระบุตร กับ​คน​ตี้​พระบุตร​ต้องก๋าน​เปิดเผย​หื้อ​ฮู้จัก​เต้าอั้น