Search form

มัทธิว 11:7

7เมื่อ​สาวก​ของ​ยอห์น​ได้​ปิ๊ก​ไป​แล้ว พระเยซู​ตั้งเก๊า​อู้​กับ​คน​ตังหลาย​เรื่อง​ยอห์น​ว่า “ต้าน​ตังหลาย​ไป​ผ่อ​อะหยัง​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร ไป​ผ่อ​ต้น​อ้อ​ถูก​ลม​ปั๊ด​แกว่ง​ไป​แกว่ง​มา​จาอั้น​กา