Search form

มัทธิว 12

กำถาม​เรื่อง​วัน​สะบาโต

1มี​เตื้อ​นึ่ง​พระเยซู​เตียว​ลัด​ก๋าง​โต้ง วัน​นั้น​เป๋น​วัน​สะบาโต หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ใค่​อยาก​กิ๋น​ข้าว ก็​ปา​กั๋น​เด็ด​งวงข้าว​มา​เก็ด​กิ๋น​กั๋น 2เมื่อ​หมู่​ฟาริสี​หัน​เข้า​ใส่ ก็​ถาม​พระเยซู​ว่า “ผ่อ​หั้น​ลอ หมู่​สาวก​ของ​ต้าน​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ห้าม​เยียะ​ใน​วัน​สะบาโต”

3พระเยซู​ตอบ​ว่า “หมู่​ต้าน​บ่เกย​อ่าน​พระคัมภีร์​เรื่อง​ตี้​กษัตริย์​ดาวิด​เยียะ ต๋อน​ตี้​ต้าน​กับ​หมู่​คน​ตี้​มา​ตวย​ใค่​อยาก​กิ๋น​ข้าว​กา 4ต้าน​เข้า​ไป​ใน​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า แล้ว​กิ๋น​เข้าหนมปัง​ตี้​ตั้ง​ถวาย​พระเจ้า เซิ่ง​ต๋าม​กฎ ห้าม​ต้าน​กับ​หมู่​ของ​ต้าน​กิ๋น​นอก​จาก​ปุโรหิต​เต้าอั้น​ตี้​กิ๋น​ได้ 5หมู่​ต้าน​ยัง​บ่เกย​อ่าน​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​กา ตี้​ว่า​หมู่​ปุโรหิต​ตี้​เยียะ​ก๋าน​อยู่​ใน​พระวิหาร​ก็​เยียะ​ก๋าน​ใน​วัน​สะบาโต​เหมือน​กั๋น แต่​หมู่​เขา​ก็​บ่มี​ความ​ผิด 6แล้ว​เฮา​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า มี​คน​นึ่ง​ตี้​อยู่​ตี้​นี่​ยิ่งใหญ่​เหลือ​พระวิหาร​แหม 7ถ้า​หมู่​ต้าน​เข้าใจ๋​ความหมาย​ของ​ข้อ​พระคัมภีร์​ตี้​ว่า ‘เฮา​ต้องก๋าน​ความ​เมตต๋า บ่ใจ้​ต้องก๋าน​สัตว์​มา​ปู่จา’ ต้าน​คง​จะ​บ่ตัดสิน​ลงโต้ษ​คน​หมู่​นี้​ตี้​บ่มี​ความ​ผิด​แน่ๆ 8ย้อน​ว่า​บุตรมนุษย์​เป๋น​เจ้า​เป๋น​นาย​เหนือ​วัน​สะบาโต”

พระเยซู​ฮักษา​ป้อจาย​มือ​ลีบ

9พระเยซู​ออก​มา​จาก​ตี้​หั้น แล้ว​เข้า​ไป​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว 10มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​อยู่​ตี้​หั้น​มือ​เผิก​นึ่ง​ของ​เขา​ลีบ จาว​ยิว​บาง​คน​ได้​ถาม​ว่า “ห้าม​ฮักษา​คน​เป๋น​พยาธิ​ใน​วัน​สะบาโต​ก่อ” ตี้​เขา​ถาม​เปื้อ​จะ​หา​เหตุ​นาบ​โต้ษ​พระองค์

11พระเยซู​ก็​ตอบ​หมู่​เขา​ว่า “ถ้า​คน​ใด​ใน​หมู่​ต้าน​มี​แกะ​อยู่​ตั๋ว​เดียว แล้ว​แกะ​ตั๋ว​นั้น​ตกลง​ไป​ใน​น้ำบ่อ​ใน​วัน​สะบาโต เขา​คน​นั้น​จะ​บ่จ้วย​จั๊ก​แกะ​ขึ้น​มา​จาก​บ่อ​กา 12คนๆ เดียว​ก็​มี​ก้า​นัก​เหลือ​แกะ​ตั๋ว​นึ่ง​หลาย​เต้า ย้อน​จาอั้น​ควร​จะ​เยียะ​ก๋าน​ดี​ใน​วัน​สะบาโต”

13แล้ว​พระเยซู​สั่ง​คน​มือ​ลีบ​นั้น​ว่า “เหยียด​มือ​ของ​เจ้า​ออก​มา” เขา​ก็​เยียะ​ตวย​ต๋าม แล้ว​มือ​ของ​เขา​ก็​หาย​ดี​เหมือน​แหม​เผิก​นึ่ง 14แล้ว​หมู่​ฟาริสี​ก็​เลย​ปา​กั๋น​ออก​ไป​วางแผน​ว่า​จะ​ฆ่า​พระเยซู​ได้​จาใด

พระเยซู​คือ​ผู้​ตี้​พระเจ้า​เลือก

15แต่​พระเยซู​ฮู้​ตั๋ว​เหีย​ก่อน​ว่า​หมู่​เขา​วางแผน​จะ​เยียะ​อะหยัง ก็​เลย​ออก​ไป​จาก​ตี้​หั้น มี​คน​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก​ตวย​พระองค์​ไป พระองค์​ก็​ได้​ฮักษา​คน​ป่วย​หื้อ​หาย​กู้​คน 16พระเยซู​สั่ง​ห้าม​คน​หมู่​นั้น บ่หื้อ​บอก​คน​อื่น​ว่า พระองค์​เป๋น​ใผ 17เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​กำ​ตี้​อิสยาห์ ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ได้​อู้​ไว้​แล้ว​ว่า

18“คน​ฮับใจ๊​คน​นี้​คือ​คน​ตี้​เฮา​ได้​เลือก​ไว้​แล้ว

ตี้​เฮา​ฮัก​กับ​เปิงใจ๋​ขนาด

เฮา​จะ​หื้อ​อำนาจ​กับ​ต้าน​โดย​พระวิญญาณ​ของ​เฮา

ต้าน​จะ​บอก​เรื่อง​ความ​ยุติธรรม​แก่​คน​กู้​จ้าด

19ต้าน​จะ​บ่ผิด​หัว​ใผ กาว่า​ขึ้น​เสียง​ดัง

บ่มี​ใผ​จะ​ได้​ยิน​เสียง​ของ​ต้าน​ตี้​ก๋าง​กอง

20ต้าน​จะ​บ่หัก​ไม้​อ้อ​ตี้​จ๊ำ​แล้ว​ขว้าง

กับ​ต้าน​จะ​บ่ดับ​ไส้​โกมไฟ​ตี้​เป๋น​ควัน​ใก้​จะ​ดับ

ต้าน​จะ​เยียะ​จาอี้​จ๋น​กว่า​ต้าน

จะ​เยียะ​หื้อ​ความ​ยุติธรรม​ได้ฮับ​ชัย

21ต้าน​จะ​เป๋น​ความ​หวัง​ของ​คน​กู้ๆ จ้าด”

พระเยซู​ถูก​หา​ว่า​เป๋น​ของ​ซาต๋าน

22มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​โดน​ผี​เข้า เยียะ​หื้อ​เขา​ต๋า​บอด​กับ​เป๋น​ใบ้ บาง​คน​ปา​เขา​มา​หา​พระเยซู พระองค์​ก็​ได้​ฮักษา​เขา​หื้อ​หาย​จ๋น​ผ่อ​หัน​กับ​อู้​ได้​เหมือน​เก่า 23คน​ตึงหมด​ปา​กั๋น​งืด ถาม​กั๋น​ว่า “คน​นี้​เป๋น​บุตร​ของ​กษัตริย์​ดาวิด” ​ได้​กา

24เมื่อ​หมู่​ฟาริสี​ได้ยิน​จาอั้น ก็​อู้​ว่า “ตี้​คน​นี้​ไล่​ผี​ออก​ได้ ก็​ย้อน​ว่า​ใจ๊​อำนาจ​ของ​เบเอลเซบูล หัวหน้า​ผี”

25พระเยซู​ฮู้​กำกึ๊ด​ของ​หมู่​เขา ก็​ตอบ​ว่า “อาณาจักร​ตี้​แตกแยก​กั๋น​จะ​ฉิบหาย เมือง​ใด​กาว่า​ครอบครัว​ใด​แตกแยก​กั๋น​ก็​จะ​ตั้ง​อยู่​บ่ได้ 26เหมือน​เดียว​กั๋น​ถ้า​ซาต๋าน​ขับ​ไล่​หมู่​ของ​มัน​เอง ก็​เหมือน​ต่อ​สู้​ตั๋วเก่า แล้ว​อาณาจักร​ของ​มัน​จะ​ตั้ง​อยู่​ได้​จาใด 27กับ​ถ้า​เฮา​ไล่​ผี​ออก​โดย​ใจ๊​อำนาจ​ของ​เบเอลเซบูล หมู่​ของ​ต้าน​ไล่​ผี​ออก​โดย​ใจ๊​อำนาจ​ของ​ใผ จาอั้น​หมู่​ของ​ต้าน​นั้น​ละ จะ​เป๋น​ผู้​ตัดสิน​เรื่อง​นี้​ได้ 28แต่​ถ้า​เฮา​ไล่​ผี​ออก​โดย​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า แสดง​ว่า​แผ่นดิน​ของ​พระองค์​ก็​มา​เถิง​หมู่​ต้าน​แล้ว

29“กาว่า​ถ้า​ใผ​สามารถ​เข้า​ไป​ปล้น​เอา​ทรัพย์​สมบัติ​ใน​บ้าน​ของ​คน​ตี้​มี​ก๋ำลัง​นัก เขา​ก็​ต้อง​มัด​เจ้าของ​บ้าน​ตี้​แข็งแฮง​นั้น​เหีย​ก่อน เถิง​จะ​สามารถ​ปล้น​ได้

30“ถ้า​ใผ​บ่ได้​อยู่​ฝ่าย​เดียว​กับ​เฮา​ก็​เป๋น​ศัตรู๋​ต่อ​เฮา ใผ​บ่ได้​จ้วย​ฮ้อง​คน​เข้า​มา​เปาะ​มา​ต้อม​กับ​เฮา ก็​เป๋น​คน​เยียะ​หื้อ​คน​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป 31ย้อน​จาอั้น​เฮา​ขอ​บอก​หื้อ​หมู่​ต้าน​ว่า ความ​บาป​กับ​กำ​หมิ่น​ประมาท​พระเจ้า​จะ​ยก​โต้ษ​หื้อ​ได้​กู้​อย่าง แต่​พระเจ้า​จะ​บ่ยกโต้ษ​หื้อ​คน​ใด​ตี้​อู้​หมิ่น​ประมาท​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ 32พระเจ้า​ยัง​จะ​ยกโต้ษ​หื้อ​กับ​คน​ตี้​ด่า​บุตรมนุษย์​ได้ แต่​จะ​ยกโต้ษ​หื้อ​คน​ตี้​ด่า​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตึง​บ่ได้ บ่ว่า​บ่าเดี่ยว​นี้​กาว่า​ตลอด​ผด​ไป​แผว​ยุค​หน้า”

กำ​อู้​กำ​จ๋า​ส่อ​ว่า​คน​นั้น​เป๋น​จาใด

33พระเยซู​อู้​แหม​ว่า “ถ้า​เก๊าไม้​ดี​หน่วย​ก็​จะ​ออก​มา​ดี ถ้า​เก๊าไม้​บ่ดี​หน่วย​ออก​มา​ตึง​บ่ดี เฮา​จะ​ฮู้​ว่า​เก๊า​นั้น​เป๋น​จาใด​ก็​หื้อ​ผ่อ​ตี้​หน่วย​ของ​มัน 34หมู่​เจ้า​เป๋น​คน​ตี้​เผียบ​เหมือน​งู​ปิ๊ด แล้ว​คน​บ่ดี​นัก​อย่าง​เจ้า​จะ​อู้​สิ่ง​ดี​ได้​จาใด ย้อน​ใน​ใจ๋​เป๋น​จาใด​ปาก​ก็​อู้​มา​จาอั้น 35คน​ดี​ก็​มี​สิ่ง​ดีๆ ใน​ใจ๋ แล้ว​ก็​จะ​อู้​สิ่ง​ดี​ออก​มา แต่​คน​บ่ดี​ก็​มี​สิ่ง​บ่ดี​ใน​ใจ๋ แล้ว​ก็​จะ​อู้​สิ่ง​บ่ดี​ออก​มา​เหมือน​กั๋น 36เฮา​จะ​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ใน​วัน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​บาป​นั้น​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ต้อง​ฮับผิดชอบ​ใน​กำ​อู้​ตี้​บ่มี​สาระ 37กำ​อู้​ของ​หมู่​ต้าน​จะ​จี๊​หื้อ​หัน​ว่า​ต้าน​จะ​ป๊น​โต้ษ กาว่า​จะ​ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ”

ผู้นำ​ศาสนา​ขอ​พระเยซู​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์

38เวลา​นั้น​มี​หมู่​ฟาริสี​กับ​ธรรมาจ๋ารย์​บาง​คน​บอก​พระเยซู​ว่า “อาจ๋ารย์ ขอ​ต้าน​เยียะ​หมายสำคัญ​หื้อ​หมู่​เฮา​หัน​กำ​ลอ ว่า​ต้าน​มา​จาก​พระเจ้า​แต๊ๆ”

39พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “มี​ก้า​หมู่​คน​บ่ดี​กับ​คน​บ่ซื่อสัตย์​ต่อ​พระเจ้า​ตี้​ฮ้อง​ขอ​หื้อ​เยียะ​หมายสำคัญ​หื้อ​ผ่อ แต่​พระเจ้า​จะ​บ่เยียะ​หื้อ​หัน​เน่อ นอก​จาก​หมายสำคัญ​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​โยนาห์ ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า 40คือ​โยนาห์​อยู่​ใน​ต๊อง​ป๋า​ตั๋ว​ใหญ่​เถิง​สาม​วัน​สาม​คืน​จาใด บุตรมนุษย์​ก็​จะ​อยู่​ใต้​ผืน​แผ่นดิน​โลก​เป๋น​เวลา​สาม​วัน​สาม​คืน​จาอั้น​เหมือน​กั๋น 41จาว​เมือง​นีนะเวห์​จะ​ยืน​ขึ้น​นาบโต้ษ​คน​สมัย​นี้ ใน​วัน​ตี้​พระเจ้า​ตัดสิน​โลก ย้อน​ว่า​เขา​ตังหลาย​ได้​กลับใจ๋​จาก​บาป​เมื่อ​โยนาห์​ไป​สั่ง​สอน​หมู่​เขา แต่​ต๋อน​นี้​คน​ตี้​เป๋น​ใหญ่​เหลือ​โยนาห์​อยู่​ส่อง​หน้า​หมู่​ต้าน แต่​ยัง​บ่มี​ใผ​กลับใจ๋​จาก​บาป​สัก​คน 42แล้ว​ใน​วัน​นั้น พระราชินี​ของ​ตัง​ใต้​ก็​จะ​ยืน​ขึ้น​นาบโต้ษ​คน​ใน​สมัย​นี้ ย้อน​ว่า​พระนาง​ได้​มา​จาก​ตี้​สุด​ป๋าย​แผ่นดิน​โลก เปื้อ​จะ​มา​ฟัง​สติ​ปั๋ญญา​ของ​กษัตริย์​ซาโลมอน แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​คน​ตี้​เป๋น​ใหญ่​เหลือ​กษัตริย์​ซาโลมอน​อยู่​ตี้​นี่​แล้ว หมู่​ต้าน​ก็​บ่ยอม​ฟัง

ผี​ฮ้าย​ปิ๊ก​มา​เข้า​คน​เก่า​แหม

43“ผี​ฮ้าย​ตั๋ว​นึ่ง เมื่อ​ออก​จาก​ตั๋ว​ของ​คน​ไป​แล้ว ก็​ฮ่อน​ไป​ต๋าม​ตี้​กั๋นดาร​แห้งแล้ง​เปื้อ​เซาะ​หา​ตี้​อยู่​ใหม่ แต่​ก็​เซาะ​หา​บ่ปะ 44ผี​ฮ้าย​ตั๋ว​นั้น​เลย​อู้​ขึ้น​ว่า ‘ข้า​จะ​ปิ๊ก​ไป​เฮือน​หลัง​เก่า​ตี้​ได้​ออก​มา​แล้ว​ดี​กว่า’ เมื่อ​ผี​ฮ้าย​ปิ๊ก​มา​แล้ว ก็​หัน​ว่า​เฮือน​หลัง​เก่า​นั้น​ยัง​ว่าง บ่มี​ใผ​อยู่​เตื้อ กับ​เผี้ยว​สะอาด​เรียบร้อย​ดี 45ผี​ฮ้าย​ตั๋ว​นั้น​ก็​ไป​จวน​ผี​ตั๋ว​อื่นๆ แหม​เจ็ด​ตั๋ว​ตี้​ฮ้าย​เหลือ​มัน​แหม แล้ว​ปา​กั๋น​เข้า​มา​อยู่​ใน​เฮือน​หลัง​นั้น สุดต๊าย​แล้ว​คนๆ นั้น​ก็​ซ้ำ​ฮ้าย​เหลือ​เก่า​แหม คน​บ่ดี​ใน​สมัย​นี้​ก็​จะ​มี​สภาพ​เหมือน​จาอั้น​ตวย”

ใผ​เป๋น​ครอบครัว​ของ​พระองค์

46ต๋อน​ตี้​พระเยซู​ก่ำลัง​อู้​กับ​หมู่​คน​ตังหลาย แม่​กับ​หมู่​น้อง​บ่าว​ของ​พระองค์​ก็​มา​ยืน​ถ้า​อยู่​ตัง​นอก แน​จะ​อู้​กับ​พระองค์ 47มี​คน​มา​บอก​พระเยซู​ว่า “แม่​กับ​หมู่​น้อง​บ่าว​ของ​อาจ๋ารย์​มา​ยืน​ถ้า​อยู่​ตังนอก หมู่​เขา​บอก​ว่า​ใค่​อู้​ตวย​ต้าน”

48พระเยซู​บอก​ว่า “ใผ​เป๋น​แม่​กับ​ปี้น้อง​ของ​เฮา” 49แล้ว​พระเยซู​ก็​จี๊​ไป​ตี้​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​อู้​ว่า “หมู่​เนียะ​เป๋น​แม่​กับ​ปี้น้อง​ของ​เฮา 50ย้อนว่า​คน​ตี้​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระบิดา​ของ​เฮา​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์ คน​นั้น​ก็​เป๋น​ปี้น้อง​กับ​เป๋น​แม่​ของ​เฮา”