Search form

มัทธิว 12:2

2เมื่อ​หมู่​ฟาริสี​หัน​เข้า​ใส่ ก็​ถาม​พระเยซู​ว่า “ผ่อ​หั้น​ลอ หมู่​สาวก​ของ​ต้าน​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ห้าม​เยียะ​ใน​วัน​สะบาโต”