Search form

มัทธิว 12:38

ผู้นำ​ศาสนา​ขอ​พระเยซู​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์

38เวลา​นั้น​มี​หมู่​ฟาริสี​กับ​ธรรมาจ๋ารย์​บาง​คน​บอก​พระเยซู​ว่า “อาจ๋ารย์ ขอ​ต้าน​เยียะ​หมายสำคัญ​หื้อ​หมู่​เฮา​หัน​กำ​ลอ ว่า​ต้าน​มา​จาก​พระเจ้า​แต๊ๆ”