Search form

มัทธิว 12:4

4ต้าน​เข้า​ไป​ใน​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า แล้ว​กิ๋น​เข้าหนมปัง​ตี้​ตั้ง​ถวาย​พระเจ้า เซิ่ง​ต๋าม​กฎ ห้าม​ต้าน​กับ​หมู่​ของ​ต้าน​กิ๋น​นอก​จาก​ปุโรหิต​เต้าอั้น​ตี้​กิ๋น​ได้