Search form

มัทธิว 13:34

34พระเยซู​เล่า​เรื่อง​ตึงหมด​นี้​หื้อ​คน​ตังหลาย​ฟัง​เป๋น​กำเผียบ นอก​จาก​กำเผียบ​แล้ว พระองค์​บ่ได้​อู้​อะหยัง​เลย