Search form

มัทธิว 13:36

ความหมาย​กำเผียบ​เรื่อง​หญ้า​ข้าวนก

36พระเยซู​แหละ​ออก​มา​จาก​คน​ตังหลาย​เข้า​ไป​ใน​เฮือน หมู่​สาวก​เข้า​มา​หา​พระองค์​อู้​ว่า “จ้วย​อธิบาย​เรื่อง​หญ้า​ข้าวนก​ใน​นา​นั้น​หื้อ​ฟัง​หน้อย​เต๊อะ”