Search form

มัทธิว 13:43

43ใน​เวลา​เดียว​กั๋น​คน​ของ​พระเจ้า​จะ​ส่อง​แสง​เหมือน​แสง​ของ​ตะวัน ใน​แผ่นดิน​ของ​พระบิดา​ของ​หมู่​เขา ใผ​ยอม​ฟัง​ก็​หื้อ​ฟัง​ไว้​เต๊อะ