Search form

มัทธิว 14:2

2ก็​อู้​กับ​หมู่​ตี้​เปิ็กษา​ว่า “เขา​คน​นี้​จะ​ต้อง​เป๋น​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แหม​เตื้อ​แน่ๆ เขา​เถิง​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​หมู่​นี้​ได้”