Search form

มัทธิว 15:24

24พระเยซู​งว้าย​หลัง​ไป​ตอบ​แม่ญิง​คน​นั้น​ว่า “พระเจ้า​ส่ง​เฮา​มา​จ้วย​ก้า​คน​อิสราเอล​เต้าอั้น​ตี้​เป๋น​เหมือน​แกะ​หลง”