Search form

มัทธิว 15:28

28พระเยซู​ตอบ​ว่า “หญิง​เหย เจ้า​มี​ความ​เจื้อ​นัก​แต๊ๆ สิ่ง​ตี้​เจ้า​ขอ​ก็​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​ต้องก๋าน​นั้น​เต๊อะ” เวลา​เดียว​กั๋น​นั้น​ลูกสาว​ของ​นาง​ก็​หาย​เป๋น​ปกติ