Search form

มัทธิว 16:17

17พระเยซู​ตอบ​ว่า “ซีโมน ลูก​ของ​โยนาห์​เหย ต้าน​ได้​ฮับ​ปอน​แต๊ๆ ย้อน​ว่า​เรื่อง​นี้​พระบิดา​ของ​เฮา​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์ เป๋น​ผู้​เปิดเผย​หื้อ​ต้าน​ฮู้ บ่ใจ้​คน​บอก​หื้อ​เน่อ