Search form

มัทธิว 16:21

พระเยซู​ตวายตั๊ก​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์

21ตั้งแต่​นั้น​เป๋น​ต้น​มา​พระเยซู​อธิบาย​หื้อ​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ฟัง​ว่า พระองค์​จะ​ต้อง​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม แล้ว​จะ​ต้อง​ฮับ​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน​หลาย​อย่าง​จาก​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​กับ​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​ตึง​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์ ใน​ตี้​สุด​พระองค์​จะ​ถูก​ฆ่า​ต๋าย แต่​หลัง​จาก​นั้น​แหม​สาม​วัน พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย