Search form

มัทธิว 17:24

พระเยซู​สอน​เรื่อง​ก๋าน​จ่าย​ภาษี

24เมื่อ​พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​เตียว​ตาง​มา​เถิง​เมือง​คาเปอรนาอุม มี​คน​เก็บ​สตางค์​ก้า​บำรุง​พระวิหาร​มา​ถาม​เปโตร​ว่า “อาจ๋ารย์​ของ​ต้าน​บ่เสีย​สตางค์​ก้า​บำรุง​พระวิหาร​กา”