Search form

มัทธิว 18

ใผ​ตี้​เป๋นใหญ่​เหลือ​เปิ้น

1มี​ต๋อน​นึ่ง​หมู่​สาวก​มา​ถาม​พระเยซู​ว่า “ใน​แผ่นดิน​สวรรค์ ใผ​เป๋น​ใหญ่​ตี้​สุด”

2พระเยซู​ฮ้อง​หละอ่อน​หน้อย​คน​นึ่ง​มา​ยืน​อยู่​ส่อง​หน้า​หมู่​สาวก 3แล้ว​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ถ้า​หมู่​ต้าน​บ่ยอม​เปี่ยน​ใจ๋​หื้อ​เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​หน้อย​หมู่​นี้ ก็​จะ​เข้า​ไป​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์​ตึง​บ่ได้ 4ย้อน​จาอั้น ถ้า​ใผ​คน​ใด​อ่อนน้อม​ถ่อมต๋น เหมือน​หละอ่อน​หน้อยๆ คน​นี้ ก็​จะ​นับ​ได้​ว่า​เป๋น​คน​ตี้​ยิ่งใหญ่​เหลือ​เปิ้น​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์

5“แหม​อย่าง ใผ​คน​ใด​ตี้​ต้อนฮับ​คน​ตี้​เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​หน้อย​จาอี้ ย้อน​หัน​แก่​เฮา ก็​เผียบ​เหมือน​กับ​ว่า​คน​นั้น​ได้​ต้อนฮับ​เฮา​ตวย 6แต่​ถ้า​ใผ​คน​ใด​เยียะ​หื้อ​คน​ตี้​เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​หน้อย​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​เฮา​หลง​ผิด​ไป​สัก​คน​นึ่ง ก็​หื้อ​เอา​บ่าหิน​โม่​ก้อน​ใหญ่ๆ มัด​ติด​คอ​คน​นั้น แล้ว​อุ้ม​โจ้ง​ลง​ใน​ทะเล​หื้อ​ต๋าย​เหีย ก็​ยัง​ดี​เหลือ

ก๋าน​ลองใจ๋​หื้อ​เยียะ​บาป

7“ความ​ฉิบหาย​ก็​จะ​เกิด​กับ​โลก​นี้ ย้อน​ว่า​สิ่ง​ต่างๆ ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​หลงผิด แต่​ความ​ฉิบหาย​จะ​เกิด​ขึ้น​กับ​คน​ตี้​เยียะ​หื้อ​เกิด​เรื่อง​จาอี้​นั้น 8ย้อน​จาอั้น ถ้า​มือ​กา​ว่า​ตี๋น​ของ​ต้าน​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​ต้าน​เป๋น​บาป ก็​หื้อ​กก​ขว้าง​เหีย ย้อน​ว่า​ถ้า​มี​มือ​กุด​กาว่า​ตี๋น​ปุด​แต่​ยัง​มี​จีวิต​นิรันดร์ ก็​ยัง​ดี​เหลือ​มี​มือ​กา​ว่า​ตี๋น​ตึง​สอง​ข้าง​ดี​ครบ​หมด แต่​ต้อง​ตก​ใน​ไฟ​ตี้​บ่มี​วัน​ดับ 9ถ้า​แก่นต๋า​ของ​ต้าน​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​ต้าน​เป๋น​บาป ก็​หื้อ​ควัด​ขว้าง​เหีย ย้อน​ว่า​ถ้า​เหลือ​แก่นต๋า​เผิก​เดียว​แต่​มี​จีวิต​นิรันดร์ ก็​ยัง​ดี​เหลือ​มี​ต๋า​ครบ​ตึง​สอง​แก่น แต่​ต้อง​ตก​หม้อหน้าฮก

เรื่อง​แกะ​หาย

10“หละวัง​หื้อ​ดี ห้าม​ดูถูก​ดู​แควน​คน​ตี้​ต่ำต้อย​หมู่​นี้​แม้​แต่​คน​เดียว เฮา​ขอ​บอก​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​ว่า ทูตสวรรค์​ประจ๋ำ​ตั๋ว​ของ​หมู่​เขา​เข้า​เฝ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​ตี้​ใน​สวรรค์​ตลอด

12“หมู่​ต้าน​จะ​กึ๊ด​จาใด ถ้า​ป้อจาย​คน​นึ่ง​มี​แกะ​ร้อย​ตั๋ว​แล้ว​มี​ตั๋ว​นึ่ง​หาย​ไป เขา​ก็​ละ​แกะ​เก้า​สิบ​เก้า​ตั๋ว​ไว้​บน​ดอย แล้ว​ไป​ตวย​เซาะ​หา​แกะ​ตั๋ว​ตี้​หาย 13เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า เมื่อ​เขา​ปะ​แกะ​ตั๋ว​ตี้​หาย​ไป​นั้น​แล้ว เขา​จะ​จื้นจมยินดี​ตี้​ได้​ปะ​แกะ​ตั๋ว​นั้น​นัก​เหลือ​ตี้​มี​เก้า​สิบ​เก้า​ตั๋ว​ตี้​บ่ได้​หาย​ไป​แหม​ก่อน 14ก็​เหมือน​เดียว​กั๋น​กับ​พระบิดา​ของ​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์ ก็​บ่ใค่​หื้อ​คน​ต่ำต้อย​หมู่​นี้​คน​ใด​คน​นึ่ง​หลง​หาย​ไป​แม้​แต่​คน​เดียว

กำ​สอน​เกี่ยว​กับ​คน​เยียะ​ผิด​ต่อ​เฮา

15“ถ้า​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​เยียะ​บ่ดี​ต่อ​ต้าน ก็​หื้อ​ไป​อธิบาย​ตั๋ว​ต่อ​ตั๋ว​หื้อ​เขา​หัน​ความ​ผิด​ของ​เขา ถ้า​เขา​ฟัง​ต้าน​ก็​นับ​ว่า​เขา​กับ​ต้าน​ปิ๊ก​มา​เป๋น​ปี้น้อง​กั๋น​แหม 16แต่​ถ้า​เขา​บ่ยอม​ฟัง ก็​หื้อ​ปา​แหม​สัก​คน​สอง​คน​ตวย​ต้าน​ไป​หา​เขา เปื้อ​ว่า​เรื่องราว​ตี้​เกิด​ขึ้น​นั้น​จะ​ได้​มี​พยาน​สอง​สาม​คน​เถิง​จะ​เจื้อถือ​ได้ 17ถ้า​เขา​ยัง​บ่ยอม​ฟัง​แหม ก็​หื้อ​เอา​เรื่อง​นี้​ไป​บอก​คริสตจักร แต่​ถ้า​เขา​ยัง​บ่ยอม​ฟัง​คริสตจักร ก็​หื้อ​เยียะ​กับ​เขา​เหมือน​เป๋น​คน​ตี้​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า​กาว่า​เขา​เป๋น​เหมือน​คน​เก็บ​ภาษี​ตี้​ขี้โก๋ง

18“เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า อะหยัง​ก็​ต๋าม​ตี้​ต้าน​ห้าม​ใน​โลก​นี้ พระเจ้า​ก็​ห้าม​สิ่ง​นั้น​ใน​สวรรค์ แล้ว​อะหยัง​ก็​ต๋าม​ตี้​ต้าน​หื้อ​เยียะ​ใน​โลก​นี้ พระเจ้า​ก็​หื้อ​เยียะ​สิ่ง​นั้น​ใน​สวรรค์​เหมือน​กั๋น

19“เฮา​บอก​ต้าน​แหม​ว่า ถ้า​หมู่​ต้าน​ตี้​อยู่​ใน​โลก​นี้​สัก​สอง​คน​ฮ่วม​ใจ๋​กั๋น​ตี้​จะ​ขอ​สิ่ง​นึ่ง​สิ่ง​ใด พระบิดา​ของ​เฮา​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์​ก็​จะ​เยียะ​สิ่ง​นั้น​หื้อ​ต้าน​เหมือน​กั๋น 20ย้อน​ว่า​ตี้​ไหน​ก็​ต๋าม​ตี้​มี​สอง​สาม​คน​มา​จุมนุม​กั๋น​ใน​นาม​ของ​เฮา เฮา​ก็​จะ​อยู่​กับ​หมู่​เขา​ตี้​หั้น”

กำเผียบ​เรื่อง​เจ้าหนี้​บ่ยอม​ยกโต้ษ

21ต๋อน​นั้น​เปโตร​เข้า​มา​ถาม​พระเยซู​ว่า “อาจ๋ารย์ ถ้า​ปี้น้อง​เยียะ​ผิด​ต่อ​เฮา​ติกๆ เฮา​จะ​ยกโต้ษ​หื้อ​กี่​เตื้อ​ดี แผว​เจ็ด​เตื้อ​ปอ​ก่อ”

22พระเยซู​ตอบ​ว่า “อึ บ่ใจ้​เจ็ด​เตื้อ​เน่อ แต่​ต้อง​เป๋น​เจ็ด​คูณ​แหม​เจ็ด​สิบ​เตื้อ”

23“ตี้​เป๋น​จาอี้​ย้อน​ว่า แผ่นดิน​สวรรค์​เผียบ​เหมือน​กับ​เจ้า​องค์​นึ่ง ตี้​ต้องก๋าน​จะ​สะสาง​หนี้​ตี้​หมู่​คน​ฮับใจ๊​ติด​ค้าง​อยู่ 24เมื่อ​ลง​มือ​จัด​ก๋าน​บัญชี ก็​ปา​คน​ฮับใจ๊​คน​นึ่ง​ตี้​เป๋น​หนี้​อยู่​นึ่ง​หมื่น​ตะลันต์ เข้า​มา 25แต่​เขา​มี​สตางค์​บ่ปอ​ส้าย​หนี้ เจ้า​องค์​นั้น​ก็​เลย​สั่ง​หื้อ​เอา​ตั๋ว​คน​ฮับใจ๊​คน​นี้​ตึง​ลูก​เมีย​กับ​ข้าว​ของ​กู้​อย่าง​ตี้​เขา​มี เอา​ไป​ขาย​เหีย​หื้อ​หมด​เปื้อ​เอา​สตางค์​มา​ส้าย​หนี้

26“คน​ฮับใจ๊​คน​นั้น​ก็​คุกเข่า​ลง​อ้อนวอน​ต่อ​เจ้า​องค์​นั้น​ว่า ‘ขอ​เวลา​หื้อ​แหม​หน้อย​เต๊อะ จะ​เอา​สตางค์​ตึง​หมด​มา​ใจ๊​หนี้​หื้อ​จ๋น​ครบ​กู้​บาท​กู้​สตางค์’ 27เจ้า​องค์​นั้น​มี​ความ​อินดู​คน​ฮับใจ๊​คน​นั้น เลย​ยก​หนี้​ตึงหมด​หื้อ แล้ว​ป่อย​ตั๋ว​ไป

28“บ่ากอง​คน​ฮับใจ๊​คน​นั้น​ออก​ไป​แล้ว ไป​ปะ​เปื้อน​ตี้​เป๋น​คน​ฮับใจ๊​ตวย​กั๋น ตี้​เป๋น​หนี้​เขา​อยู่​นึ่ง​ร้อย​เดนาริอัน เขา​ก็​เข้า​ไป​บีบ​คอ​เปื้อน​คน​ฮับใจ๊​คน​นั้น​แล้ว​สั่ง​ว่า ‘ส้าย​สตางค์​ตี้​เป๋น​หนี้​มา​บ่าเดี่ยว​นี้​เลย’

29“เปื้อน​คน​ฮับใจ๊​ตี้​เป๋น​ลูก​หนี้​ก็​คุก​เข่า​ลง​อ้อนวอน​ว่า ‘ขอ​เวลา​แหม​สัก​หน้อย​เต๊อะ แล้ว​เฮา​จะ​เอา​สตางค์​ตึงหมด​มา​ส้าย​หนี้​หื้อ​จ๋น​ครบ’

30“แต่​เขา​บ่ยอม เลย​สั่ง​หื้อ​ยับ​เปื้อน​คน​ฮับใจ๊​คน​นั้น​ไป​ขัง​คอก​ไว้​จ๋น​กว่า​จะ​ส้าย​หนี้​จ๋น​ครบ​ตึงหมด​ก่อน 31เมื่อ​คน​ฮับใจ๊​คน​อื่นๆ หัน​เหตุก๋ารณ์​ตี้​เกิด​ขึ้น ก็​ฮู้สึก​สลด​ใจ๋ เลย​ไป​เล่า​เรื่อง​ตี้​เกิด​ขึ้น​นี้​หื้อ​เจ้า​องค์​นั้น​ฟัง

32“เจ้า​องค์​นั้น​ฮ้อง​คน​ฮับใจ๊​คน​เก่า​มา​หา อู้​ว่า ‘ไอ่​ขี้ข้า​ใจ๋​ดำ เฮา​ได้​ยก​หนี้​หื้อ​เจ้า​ตึงหมด​แล้ว ย้อน​ว่า​เจ้า​ได้​อ้อนวอน​เฮา 33เจ้า​ก็​น่า​จะ​อินดู​เปื้อน​คน​ฮับใจ๊​คน​อื่นๆ เหมือน​อย่าง​ตี้​เฮา​อินดู​เจ้า​ตวย​บ่ใจ้​กา’ 34เจ้า​องค์​นั้น​โขด​ขนาด เลย​เอา​คน​ฮับใจ๊​คน​นี้​ขัง​คอก แล้ว​ก็​หื้อ​ลง​โต้ษ​เขา​จ๋น​กว่า​จะ​ส้าย​หนี้​จ๋น​ครบ

35“พระบิดา​ของ​เฮา​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์​จะ​เยียะ​จาอี้​กับ​หมู่​ต้าน​กู้​คน​เหมือน​กั๋น ถ้า​หมู่​ต้าน​บ่ยอม​ยกโต้ษ​หื้อ​กับ​ปี้น้อง​จาก​ใจ๋​แต๊ๆ”