Search form

มัทธิว 18:18

18“เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า อะหยัง​ก็​ต๋าม​ตี้​ต้าน​ห้าม​ใน​โลก​นี้ พระเจ้า​ก็​ห้าม​สิ่ง​นั้น​ใน​สวรรค์ แล้ว​อะหยัง​ก็​ต๋าม​ตี้​ต้าน​หื้อ​เยียะ​ใน​โลก​นี้ พระเจ้า​ก็​หื้อ​เยียะ​สิ่ง​นั้น​ใน​สวรรค์​เหมือน​กั๋น