Search form

มัทธิว 18:19

19“เฮา​บอก​ต้าน​แหม​ว่า ถ้า​หมู่​ต้าน​ตี้​อยู่​ใน​โลก​นี้​สัก​สอง​คน​ฮ่วม​ใจ๋​กั๋น​ตี้​จะ​ขอ​สิ่ง​นึ่ง​สิ่ง​ใด พระบิดา​ของ​เฮา​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์​ก็​จะ​เยียะ​สิ่ง​นั้น​หื้อ​ต้าน​เหมือน​กั๋น