Search form

มัทธิว 18:31

31เมื่อ​คน​ฮับใจ๊​คน​อื่นๆ หัน​เหตุก๋ารณ์​ตี้​เกิด​ขึ้น ก็​ฮู้สึก​สลด​ใจ๋ เลย​ไป​เล่า​เรื่อง​ตี้​เกิด​ขึ้น​นี้​หื้อ​เจ้า​องค์​นั้น​ฟัง