Search form

มัทธิว 18:35

35“พระบิดา​ของ​เฮา​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์​จะ​เยียะ​จาอี้​กับ​หมู่​ต้าน​กู้​คน​เหมือน​กั๋น ถ้า​หมู่​ต้าน​บ่ยอม​ยกโต้ษ​หื้อ​กับ​ปี้น้อง​จาก​ใจ๋​แต๊ๆ”