Search form

มัทธิว 18:9

9ถ้า​แก่นต๋า​ของ​ต้าน​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​ต้าน​เป๋น​บาป ก็​หื้อ​ควัด​ขว้าง​เหีย ย้อน​ว่า​ถ้า​เหลือ​แก่นต๋า​เผิก​เดียว​แต่​มี​จีวิต​นิรันดร์ ก็​ยัง​ดี​เหลือ​มี​ต๋า​ครบ​ตึง​สอง​แก่น แต่​ต้อง​ตก​หม้อหน้าฮก