Search form

มัทธิว 19:17

17พระเยซู​ตอบ​ว่า “เป๋น​จาใด​ต้าน​เถิง​ถาม​เฮา​ว่า​อะหยัง​ดี มี​ก้า​พระเจ้า​เต้าอั้น​ตี้​ดี ถ้า​ต้าน​ต้องก๋าน​จะ​มี​จีวิต​นิรันดร์​ก็​ต้อง​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ”