Search form

มัทธิว 19:29

29กู้​คน​ตี้​ละ​บ้าน กาว่า​ละ​ปี้น้อง ละ​ป้อ​แม่ ละ​ลูกๆ กาว่า​ละ​ไฮ่​นา​ย้อน​หันแก่​เฮา ก็​จะ​ได้​ฮับ​ผล​ตอบ​แตน​เป๋น​ร้อย​เต้า กับ​จะ​ได้​ฮับ​จีวิต​นิรันดร์​ตวย