Search form

มัทธิว 19:9

9แต่​เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ป้อจาย​คน​ใด​ละ​เมีย​แล้ว​ไป​มี​เมีย​ใหม่ ย้อน​สาเหตุ​อื่นๆ เว้น​แต่​เมีย​ไป​เล่นจู๊ ก็​ถือ​ว่า​ผิด​เรื่อง​ก๋าน​ล่วง​ประเวณี”