Search form

มัทธิว 20:13

13“เจ้าของ​สวน​องุ่น​ก็​ตอบ​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​คน​นั้น​ว่า ‘เปื้อน​เหย เฮา​บ่ได้​โก๋ง​เจ้า​เน่อ ก็​ตกลง​ก้า​แฮง​กั๋น​ไว้​แล้ว​ว่า​นึ่ง​เดนาริอัน​บ่ใจ้​กา