Search form

มัทธิว 20:18

18“ผ่อ​เน่อ หมู่​เฮา​ก่ำลัง​จะ​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม แล้ว​บุตรมนุษย์​จะ​ถูก​หักหลัง​หื้อ​อยู่​ใน​อำนาจ​ของ​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์ เขา​หมู่​นั้น​จะ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ต้าน​เถิง​ต๋าย