Search form

มัทธิว 20:28

28เหมือน​เดียว​กั๋น​กับ​บุตรมนุษย์​ตี้​บ่ได้​มา​เปื้อ​หื้อ​คน​อื่น​ฮับใจ๊ แต่​มา​เปื้อ​ฮับใจ๊​คน​อื่น แล้ว​ก็​สละ​จีวิต​ของ​ต้าน​เปื้อ​เป๋น​ก้า​ไถ่​คน​จ๋ำนวน​นัก​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ