Search form

มัทธิว 20:29

พระเยซู​ฮักษา​คน​ต๋า​บอด​สอง​คน

29ต๋อน​ตี้​พระเยซู​กับ​สาวก​ก่ำลัง​ออก​จาก​เมือง​เยรีโค มี​คน​เตียว​ไป​ตวย​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก