Search form

มัทธิว 21:45

45เมื่อ​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ฟาริสี​ได้ยิน​กำเผียบ​เรื่อง​นี้​ของ​พระเยซู ก็​ฮู้​ว่า​พระองค์​ก่ำลัง​อู้​เถิง​หมู่​เขา