Search form

มัทธิว 22:28

28เมื่อ​เถิง​วัน​ตี้​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​นั้น แม่ญิง​คน​นี้​จะ​เป๋น​เมีย​ของ​ใผ ย้อน​ว่า​ตึง​เจ็ด​คน​นั้น​ก็​เกย​เป๋น​ผัว​ของ​นาง​มา​หมด​แล้ว”