Search form

มัทธิว 22:41

เจื๊อสาย​กษัตริย์​ดาวิด​ใหญ่​เหลือ​กษัตริย์​ดาวิด

41ต๋อน​ตี้​หมู่​ฟาริสี​มา​จุมนุม​กั๋น​อยู่​ตี้​หั้น พระเยซู​ได้​ถาม​หมู่​เขา​ว่า