Search form

มัทธิว 22:45

45ใน​เมื่อ​กษัตริย์​ดาวิด​ฮ้อง​พระองค์​ว่า ‘องค์​พระผู้เป๋นเจ้า’ แล้ว​พระองค์​จะ​เป๋น​เจื๊อสาย​ของ​กษัตริย์​ดาวิด​ได้​จาใด”