Search form

มัทธิว 23:1

พระเยซู​เตื๋อน​หื้อ​ฮู้​เกี่ยว​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​กับ​หมู่​ฟาริสี

1พระเยซู​อู้​กับ​คน​ตังหลาย​ตึง​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ว่า