Search form

มัทธิว 23:23

23“ความ​ฉิบหาย​ก็​จะ​เกิด​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​กับ​หมู่​ฟาริสี เจ้า​เป๋น​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ๋​ก๊ด ย้อน​หมู่​เจ้า​ถวาย​สิบลด​จาก​หอมด่วน เม็ด​ผักจี กับ​ยี่หร่า แต่​สิ่ง​ตี้​สำคัญ​เหลือ​นั้น​ใน​บท​บัญญัติ คือ​ความ​ยุติธรรม ความ​เมตต๋า กับ​ความ​ซื่อสัตย์​ก็​ละเลย​เหีย ส่วน​ก๋าน​ถวาย​สิบลด เจ้า​ก็​ควร​เยียะ​อยู่ แต่​บ่ดี​ละ​สิ่ง​สำคัญ​หมู่​นั้น​ตวย