Search form

มัทธิว 24:26

26“ย้อน​จาอั้น​ถ้า​มี​ใผ​มา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ‘หั้น​ลอ พระคริสต์​อยู่​ตี้​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร’ ห้าม​ออก​ไป​หา​เขา กาว่า​ถ้า​มี​คน​บอก​ว่า ‘พระคริสต์​หลบ​อยู่​นี่​ลอ’ ก็​ห้าม​เจื้อ​เน่อ