Search form

มัทธิว 25:23

23“นาย​ก็​อู้​กับ​เขา​ว่า ‘ดี​แล้ว เจ้า​เป๋น​คน​ฮับใจ๊​ตี้​ดี กับ​ซื่อสัตย์ เจ้า​ซื่อสัตย์​ใน​สิ่ง​เล็กๆ หน้อยๆ เฮา​จะ​ตั้ง​หื้อ​เจ้า​ผ่อกอย​ของ​จ๋ำนวน​นัก มา​ฮ่วม​ยินดี​กับ​นาย​ของ​เจ้า​เต๊อะ’