Search form

มัทธิว 26:18

18พระเยซู​บอก​ว่า “หื้อ​เข้า​ไป​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ไป​หา​ป้อจาย​คน​นึ่ง แล้ว​บอก​เขา​ว่า ‘อาจ๋ารย์​บอก​ว่า ก๋ำหนด​เวลา​ของ​เฮา​มา​ใก้​จะ​แผว​แล้ว เฮา​ต้องก๋าน​จะ​เลี้ยง​ฉลอง​งาน​ปัสกา​กับ​หมู่​สาวก​ตี้​บ้าน​ของ​ต้าน’ ”