Search form

มัทธิว 26:2

2“หมู่​ต้าน​ก็​ฮู้​แล้ว​ว่า​แหม​สอง​วัน​จะ​เถิง​งาน​ปัสกา​ต๋อน​นั้น​บุตรมนุษย์​จะ​ถูก​ยับ​ส่ง​ไป​หื้อ​ศัตรู๋​เปื้อ​เอา​ไป​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​จ๋น​ต๋าย”