Search form

มัทธิว 26:29

29เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ตั้งแต่​นี้​ไป เฮา​จะ​บ่กิ๋น​เหล้า​องุ่น​แหม​ต่อ​ไป จ๋น​กว่า​จะ​เถิง​วัน​นั้น​ตี้​เฮา​จะ​กิ๋น​ตวย​กั๋น​กับ​หมู่​ต้าน​ใน​แผ่นดิน​พระบิดา​ของ​เฮา แต่​เป๋น​ความหมาย​แบบ​ใหม่”