Search form

มัทธิว 26:39

39แล้ว​พระองค์​เตียว​ห่าง​ออก​ไป​หน้อย ก็​ก้ม​หน้า​ลง​ปื๊น แล้ว​อธิษฐาน​ว่า “พระบิดา​เจ้าข้า ถ้า​เป๋น​ไป​ได้ ขอ​หื้อ​ถ้วย​แห่ง​ความ​ตุ๊กยาก​นี้​ป๊น​ไป​จาก​ข้า​พระองค์​เหีย​เต๊อะ แต่​ขอ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์​บ่ใจ้​ของ​ข้า​พระองค์”