Search form

มัทธิว 26:63

63แต่​พระเยซู​ดัก​อยู่ มหา​ปุโรหิต​ก็​อู้​กับ​พระองค์​ว่า “ขอ​ต้าน​สาบาน​ใน​นาม​พระเจ้า​ตี้​มี​จีวิต​อยู่ ขอ​หื้อ​บอก​หมู่​เฮา​มา​เต๊อะ​ว่า ต้าน​เป๋น​พระคริสต์ พระบุตร​ของ​พระเจ้า​จาอั้น​กา”