Search form

มัทธิว 27:40

40“เจ้า​เป๋น​คน​ตี้​อู้​ว่า​จะ​ทำลาย​พระวิหาร แล้ว​จะ​แป๋ง​ขึ้น​ใหม่​ใน​สาม​วัน​บ่ใจ้​กา ถ้า​เจ้า​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​แต๊ จ้วย​ตั๋ว​เก่า​หื้อ​รอด​ก่อน​เต๊อะ ลง​มา​จาก​ไม้​ก๋าง​เขน​เหีย​แหล่”