Search form

มัทธิว 27:43

43เขา​ไว้​ใจ๋​พระเจ้า ถ้า​พระเจ้า​ต้องก๋าน​จ้วย​จีวิต​เขา ก็​หื้อ​พระเจ้า​จ้วย​เขา​บ่าเดี่ยว​นี้ ย้อน​เขา​อู้​ว่า ‘เฮา​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า’ ”