Search form

มัทธิว 27:54

54เมื่อ​นายร้อย​กับ​หมู่​ทหาร​ตี้​เฝ้า​พระเยซู​อยู่​หัน​แผ่นดิน​ไหว​กับ​เหตุก๋ารณ์​ตึงหมด​ตี้​เกิด​ขึ้น ก็​กั๋ว​กั๋น​ขนาด อู้​ว่า “แต๊ๆ แล้ว​ต้าน​คน​นี้​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า”